Strona główna
Doradztwo energetyczne, oszczędność energii, energia odnawialna

Wstęp, czyli dla kogo oszczędność energii

Któż z nas nie chciałby, aby jego przedsiębiorstwo bądź instytucja, niezależnie od tego czy jest jego właścicielem, dyrektorem, czy też pracownikiem, odnosiło sukcesy na wolnym rynku. Tak by uzyskiwane przychody wystarczały na pokrycie wszelkich kosztów oraz dalsze inwestowanie w celu rozwoju firmy. Aby można było wynagradzać pracowników za trud włożony w ich pracę i patrzeć spokojnie w przyszłość oczekując tego, co najlepsze.

Niestety, to marzenie jest rzeczywistością tylko dla bardzo wąskiej grupy podmiotów funkcjonujących w wybranych dziedzinach. Przeważająca większość firm boryka się z mniejszymi lub większymi problemami wynikającymi z silnej konkurencji na rynku, która wymusza obniżanie cen oferowanych produktów i usług. Z drugiej strony sytuację pogarszają stale rosnące koszty eksploatacyjne, którymi są między innymi wydatki na zakup czynników energetycznych: ciepła, prądu, gazu, oleju opałowego, węgla i innych. Wzrost cen mediów energetycznych na przestrzeni ostatnich kilku lat zdecydowanie przewyższa wskaźnik inflacji.

Obserwacja zjawisk i procesów zachodzących w Europie i na świecie wskazuje, że należy oczekiwać kontynuacji tendencji wzrostowej cen paliw i energii z następujących powodów:

  • ciągłe zmniejszanie zasobów paliw kopalnych, co powoduje, że eksploatowane są coraz częściej złoża trudno dostępne,
  • silna presja polityczna na ograniczenie potencjalnie negatywnego wpływu spalania paliw kopalnych na klimat, co powoduje, że do cen paliw i energii doliczane są pod rozmaitymi postaciami koszty środowiskowe,
  • wzrost gospodarczy w państwach o największej ludności, a co za tym idzie, o największym potencjale wzrostu: Chinach i Indiach, który powoduje wzrost popytu na surowce energetyczne,
  • niestabilna sytuacja gospodarczo-polityczna w państwach - eksporterach ropy naftowej.

Czy zatem jest jakieś rozwiązanie dla tego problemu, który wydaje się być nieuchronny? Czy jest możliwość poprawy konkurencyjności własnego przedsiębiorstwa uwzględniając realia rynkowe?

Otóż pomocą dla wszystkich firm, które chcą zmniejszyć koszty zakupu ciepła, prądu i innych nośników energii, jest właśnie dziedzina oszczędności energii, o czym wiedzą wszyscy Ci, którzy zdecydowali się już na inwestowanie w oszczędność energii, a poniesione nakłady zwróciły im się wielokrotnie. Od czego jednak zacząć? Jakie przedsięwzięcia zrealizować, by jak najlepiej wykorzystać posiadane środki? Lub też: czy możliwe jest zmniejszenie zużycia energii, jeśli środków na ten cel jest mało lub nie ma ich w ogóle?

W przypadku oszczędności energii - tak jak w przypadku każdej inwestycji - zacząć należy od rzetelnego i kompleksowego planu, który określi przedsięwzięcia do realizacji, ich wykonalność techniczną oraz opłacalność ekonomiczną. Bez takiego planu, który w praktyce przybiera formę audytu energetycznego czy analizy techniczno-ekonomicznej, realizacja działań energooszczędnych może przynieść daleko niższe efekty. Koszt wykonania analiz przedinwestycyjnych zwraca się w krótkim okresie czasu dzięki temu, że do realizacji trafiają wyłacznie rozwiązania najlepsze. Jak bowiem uczy przykre doświadczenie wielu inwestorów, często po realizacji inwestycji okazuje się, że były możliwości lepszego wykorzystania zainwestowanych środków, ale cały problem nie został przemyślany wystarczająco kompleksowo...

Oczywiście wiedza ta nie jest dla wszystkich, a tylko dla tych, którzy są ciekawi ile pieniędzy każdego dnia wycieka im przez nieszczelne drzwi, pouchylane okna i źle zaizolowane ściany, ile pieniędzy wylatuje im w powietrze wraz z wentylacją i spalinami, ile pieniędzy spuszczają codziennie do kanalizacji. I chcą ten przeciek uszczelnić!

Złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich dostaje ten, kto ma czas lepszy często tylko o 1/100 sekundy! Czy jest aż tak dużo lepszy od pozostałych zawodników? Nie, tylko o 1/100 sekundy.

Dlatego zadzwoń do nas po swoją 1/100 sekundy, która da Ci złotą przewagę nad konkurencją!

Szukaj w serwisie:
Copyright © 2002-2017 VERT Energy Consulting
All Rights Reserved.