Strona główna
Doradztwo energetyczne, oszczędność energii, energia odnawialna

Projekt "Zwiększenie efektywności energetycznej szpitala ratunkowego we Lwowie" (Increasing energy efficiency of Lviv Emergency Hospital)

W dniu 25 lipca 2002 r. w Kijowie w ramach Partnerstwa "EcoLinks" (grant nr CG6-UA-15) zostało podpisane porozumienie w sprawie realizacji tytułowego projektu. Stronami porozumienia były miasto Lwów (Project Leader) oraz firma BSP Electronic s.c. (Project Partner), w ramach której w programie brali udział Stanisław Skrzypczak (BSP Electronic s.c.) oraz Michał Skrzypczak (VERT Energy Consulting). Jako eksperci ze strony ukraińskiej w programie wzięli udział członkowie organizacji UNEEC - Ukrainian Network of Energy Efficient Cities (Associate Partner). Celem projektu było wykonanie wszystkich działań (analiz i opracowań), które poprzedzają rzeczywisty proces inwestycyjny w obiekcie, tj. realizację wybranego wariantu termomodernizacyjnego przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania.

W skład projektu weszły następujące działania:

  1. Określenie istniejącego stanu szpitala, określenie kluczowych elementów mających wpływ na efektywność energetyczną, określenie szczegółowej listy prac w ramach projektu.
  2. Określenie bieżącej i planowanej (po redukcji) emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń atmosferycznych.
  3. Wykonanie audytu energetycznego wybranych obiektów szpitala, źródła ciepła i sieci ciepłowniczej.
  4. Wykonanie feasibility study dla planowanego przedsięwzięcia.
  5. Wykonanie koncepcji performance contract (kontraktu na osiągnięcie określonego poziomu oszczędności).
  6. Przeprowadzenie seminarium dla osób zainteresowanych (decydenci we władzach miejskich, potencjalni inwestorzy, organizacje finansowe), parametryzacja przeprowadzonych działań w celu rozciągnięcia uzyskanych wyników na inne, zbliżone typy obiektów.

Prace nad projektem zostały zakończone w marcu 2003 r. W ramach projektu strona polska odbyła trzy robocze wizyty we Lwowie.

Kompleks obiektów szpitala jest największym pojedynczym odbiorcą ciepła wśród obiektów administrowanych przez miasto Lwów. Całkowita moc zainstalowana wynosi ponad 5 MW. Został on wybudowany i oddany do eksploatacji w latach 70-tych. Główny budynek szpitala posiada ok. 1 000 łóżek i zużywa ok. 2/3 całkowitej ilości ciepła. Budynki są zaopatrywane w ciepło pochodzące z lokalnej wodnej kotłowni gazowej (kotły 3 x 9,6 MW). Istnieje także mała kotłownia parowa (o wydajności 1 t/h) produkująca parę dla potrzeb pralni i magla. W trakcie audytu energetycznego stwierdzono wysoką sprawność źródeł ciepła (kotłownia wodna: 89 - 91 %, kotłownia parowa: 85 - 87 %). Szpital jest rozliczany za zużyte ciepło za pomocą ciepłomierza zlokalizowanego w kotłowni, tak więc pokrywa on koszty wszystkich strat sieciowych.

                     

W ramach audytu stworzono trzy warianty przedsięwzięcia termomodernizacyjnego:

a) program ograniczonego budżetu:
- montaż ciepłomierzy w każdym budynku,
- montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach, regulacja instalacji,
- montaż elektronicznych głowic termostatycznych w pomieszczeniach okresowo nieużytkowanych (pomieszczenia personelu, inne),
- montaż ekranów zagrzejnikowych,
- uszczelnienie stolarki okiennej.
Wartość przedsięwzięcia: 860 tys. UAH (150 tys. EUR)
Oszczędność energii: 23 %
Oszczędność finansowa: 74 tys. UAH/rok (13 tys. EUR/rok)
SPBT: 11 lat

b) program optymalny:
jak wyżej plus:
- montaż agregatu kogeneracyjnego zasilanego gazem ziemnym o mocy cieplnej 450 kW,
- modernizacja węzłów cieplnych w budynkach.
Wartość przedsięwzięcia: 3 610 tys. UAH (620 tys. EUR)
Oszczędność energii: 27 % (bez uwzględnienia agregatu kogeneracyjnego)
Oszczędność finansowa: 608 tys. UAH/rok (105 tys. EUR/rok)
SPBT: 6 lat

c) program maksymalizacji oszczędności:
jak wyżej lecz:
- wymiana węzłów cieplnych (zamiast modernizacji),
- izolacja cieplna ścian (zamiast montażu ekranów zagrzejnikowych),
- renowacja stolarki okiennej pełną metodą (zamiast wyłącznie uszczelnienia).
Wartość przedsięwzięcia: 5 320 tys. UAH (920 tys. EUR)
Oszczędność energii: 40 % (bez uwzględnienia agregatu kogeneracyjnego)
Oszczędność finansowa: 651 tys. UAH/rok (112 tys. EUR/rok)
SPBT: 8 lat

Główny wpływ na opłacalność działań termomodernizacyjnych mają ceny energii oraz ceny prac termomodernizacyjnych (ceny robót i materiałów). Na Ukrainie ceny są zbliżone do cen polskich (częściowo są one niższe, częściowo wyższe), natomiast relacja cen paliw jest następująca (stan na 03.2003):

 

Na podstawie The International Performance Measurement & Verification Protocol zaproponowano rozpoczęcie tworzenia bazy danych zużycia czynników energetycznych dla obiektów, celem stworzenia punktu odniesienia w przypadku realizacji działań termomodernizacyjnych w przyszłości (jakie dane zbierać i w jaki sposób, w jakie urządzenia pomiarowe wraz z rejestracją danych wyposażyć obiekty).

W ramach działania 6 powstał serwis WWW w języku angielskim i ukraińskim, na którym zamieszczone są pełne materiały odnośnie projektu: www.uneec.lviv.ua (mirror strony)

Autorzy dziękują za wsparcie finansowe udzielone przez Ecolinks i USAID w realizacji niniejszego projektu.

Szukaj w serwisie:
Copyright © 2002-2018 VERT Energy Consulting
All Rights Reserved.