Strona główna
Doradztwo energetyczne, oszczędność energii, energia odnawialna

Oferujemy Państwu wykonanie wszelkiego rodzaju analiz przedinwestycyjnych związanych z gospodarką energetyczną w Państwa instytucji bądź zakładzie, tj. związanych z kupnem, przetwarzaniem, przesyłaniem oraz wykorzystaniem czynników energetycznych.


Audyty energetyczne

Praktycznie każda analiza wykonywana w fazie przedinwestycyjnej (w fazie decyzyjnej) związana jest z powstaniem określonej dokumentacji - opracowania, które określa przedmiot analizy, jej treść, wyniki oraz rekomendacje dalszych działań. W przypadku zagadnień związanych z wytwarzaniem oraz wykorzystaniem energii, podstawową formą takiej dokumentacji jest właśnie audyt energetyczny.

Pierwszą prawnie usankcjonowaną formą audytu energetycznego w Polsce był tzw. audyt termomodernizacyjny. Jednak z biegiem lat, rozwojem rynku oraz powstawaniem nowych źródeł dofinansowania, powstawały nowe formy audytów. I tak, obecnie możemy wyróżnić:

 • audyt energetyczny, tzw. termomodernizacyjny - służący pozyskaniu premii termomodernizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego na termomodernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej (szerzej na stronie Audyt energetyczny - Ustawa TERMO),
 • audyt efektywności ekologicznej - jako załącznik do wniosku o dofinansowanie projektów z tzw. funduszy norweskich (Norweski Mechanizm Finansowy / MF EOG),
 • audyt efektywności energetycznej - służący pozyskaniu świadectw efektywności energetycznej na przedsięwzięcia energooszczędne, planowane i zrealizowane (więcej na ten temat poniżej),
 • audyt przedsiębiorstwa - służący wypełnieniu ustawowego obowiązku przez wszystkie duże przedsiębiorstwa (szerzej na stronie Obowiązkowy audyt energetyczny dużych przedsiębiorstw).

Pamiętać należy, że w przypadku ubiegania się o rozmaite formy dofinansowania na realizację projektów z zakresu efektywności energetycznej, to instytucja finansująca określa wymagania odnośnie treści, formy i zakresu audytu (często odwołując się do jednej z w/w form). Analogicznie, w przypadku wypełniania obligatoryjnych zobowiązań, są one każdorazowo określane przez regulacje prawne.

W każdym innym przypadku występuje dowolność co do formy i treści audytu, w szczególności winny one wynikać bezpośrednio ze specyfiki projektu i wymagań zleceniodawcy. Przykładowym, nie sformalizowanym rozwiązaniem może być audyt elektroenergetyczny (więcej o oszczędności energii elektrycznej na stronie Audyt elektroenergetyczny).


Audyty efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej jest nowym typem opracowania, które zostało wprowadzone w 2011 r. na mocy Ustawy o efektywności energetycznej, a którego szczegółowa forma i zakres zostały uregulowane w 2012 r. w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej [...]. Obecnie obowiązuje znowelizowana wersja ustawy z 2016 r.

Celem audytu efektywności energetycznej jest określenie przeciętnej rocznej oszczędności energii finalnej i pierwotnej, uzyskanej w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej. Dokument ten jest niezbędny aby ubiegać się o przyznanie świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów), które do września 2016 r. były przyznawane poprzez organizowane corocznie przez Urząd Regulacji Energetyki przetargi, natomiast obecnie funkcjonuje ciągły system składania wniosków. Uzyskane prawa majątkowe do świadectw efektywności energetycznej są przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii - można je sprzedać (określone podmioty, jak np. przedsiębiorstwa energetyczne, zobowiązane są do ich zakupu), a pozyskane w ten sposób środki finansowe zwiększają opłacalność działań energooszczędnych u odbiorcy energii.

Jeśli chodzi o zakres możliwych usprawnień, to zostały one wymienione w ustawie, a wykaz ten obejmuje praktycznie wszelkie możliwe działania służące oszczędności energii. Warunkiem ubiegania się o białe certyfikaty jest osiągnięcie w wyniku przedsięwzięcia średniej rocznej oszczędności energii pierwotnej wynoszącej nie mniej niż 10 t.o.e., co jest równe 418,68 GJ lub 116,3 MWh.

Więcej informacji na temat audytu efektywności energetycznej wykonywanego w rozumieniu tej ustawy znajduje się w artykule Audyt efektywności energetycznej. Informacje na temat samej ustawy znajdują się w artykule Ustawa o efektywności energetycznej. Natomiast o tym, w jaki sposób świadectwa efektywności energetycznej wpływają na wzrost opłacalności przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej mozna przeczytać w artykule Białe certyfikaty czyli świadectwa efektywności energetycznej. Zaktualizowane informacje o funkcjonowaniu systemu w warunkach nowej ustawy znajdują się na stronie Białe certyfikaty w nowej Ustawie o efektywności energetycznej.


Analizy techniczno-ekonomiczne

W przypadku innych zagadnień związanych z obniżeniem zużycia energii lub jej kosztów, takich jak:

 • zużycie energii w procesach technologicznych,
 • zużycie mediów innych niż energia cieplna,
 • zmiana technologii wytwarzania ciepła i chłodu (kogeneracja/trigeneracja),
 • wykorzystanie ciepła odpadowego,
 • zastosowanie niekonwencjonalnych bądź odnawialnych źródeł ciepła,

opracowuje się analizy techniczno-ekonomiczne. W/w audyt energetyczny jest w istocie jedną z możliwych form analizy techniczno-ekonomicznej. Forma i zakres analizy każdorazowo wynika z konkretnego zagadnienia, stąd nie posiadają one ustandaryzowanej formy. Zakres możliwości modernizacyjnych służących oszczędności energii jest w tym przypadku silnie uzależniony od specyfiki przedmiotu analizy. Jednak ramowy zakres analizy techniczno-ekonomicznej można scharakteryzować następujaco:

 • charakterystyka otoczenia prawnego i ekonomicznego projektu,
 • opis stanu istniejącego,
 • przedstawienie możliwych rozwiazań technologicznych projektu,
 • szczegółowa analiza techniczno-ekonomiczna zaproponowanych rozwiązań,
 • wybór i analiza wariantu optymalnego,
 • podsumowanie i wniosku.

Analiza zawierać może również wskazania potencjalnych preferencyjnych źródeł finansowania inwestycji bądź obliczenia efektu ekologicznego, możliwego do uzyskania w wyniku realizacji inwestycji.

Analizy techniczno-ekonomiczne mogą również posiadać formę zgodną ze standardem UNIDO, do których należą:

 • Opportunity study (Studium celowości),
 • Pre-feasibility study,
 • Feasibility study (Studium wykonalności).

Szerzej o wymienionych typach opracowań na stronie Rodzaje studiów fazy przedinwestycyjnej.

Szukaj w serwisie:
Copyright © 2002-2018 VERT Energy Consulting
All Rights Reserved.