Strona główna
Doradztwo energetyczne, oszczędność energii, energia odnawialna

Znaczenie monitoringu zużycia energii w zarządzaniu energią

Prawidłowe opomiarowanie oraz rejestrowanie zużycia czynników energetycznych jest jednym z podstawowych warunków, które winny zostać spełnione, jeśli chcemy rozpocząć realizację działań mających na celu oszczędność energii. Jak bowiem ocenić prawidłowo rezultaty wdrożonych działań, jeśli nie wiemy, ile energii zużywane było przed, a ile po realizacji projektu?

Przez monitoring zużycia energii rozumiemy system, zawierający następujące elementy:

 • liczniki mediów: energii elektrycznej, gazu ziemnego, ciepłej i zimnej wody, inne,
 • system transmisji danych,
 • jednostka centralna (komputer) z oprogramowaniem do wizualizacji i archiwizacji danych.

Podstawowe wymagania techniczne odnośnie poszczególnych składników systemu można scharakteryzować następująco:

 • liczniki muszą posiadać wyjście, umożliwiające odczyt stanu licznika. W zaawansowanych licznikach elektronicznych jest to wbudowany protokół komunikacyjny, w prostych licznikach przepływów jest to zazwyczaj wyjście impulsowe,
 • system transmisji danych musi być na tyle elastyczny, aby móc do niego podłączyć wszystkie znajdujące się w obrębie danego obiektu liczniki, jak również urządzenia planowane do podłączenia w kolejnych etapach. Zazwyczaj system posiada jeden wybrany protokół komunikacyjny, natomiast wykorzystuje się rozmaite interfejsy, umożliwiające komunikację pomiędzy licznikami a siecią. System transmisji może być przewodowy lub bezprzewodowy
 • oprogramowanie do wizualizacji i archiwizacji danych winno posiadać następujące funkcjonalności:
  • odczyt i zapis danych ustalany w interwale 1 – 60 min,
  • możliwość korzystania z systemu z dowolnego miejsca poprzez przeglądarkę WWW,
  • możliwość definiowania raportów okresowych z przesłaniem ich na wskazane adresy e-mail,
  • możliwość definiowania alarmów z przesłaniem odpowiednich komunikatów SMS (algorytmy proste i złożone – ochrona proaktywna),
  • podtrzymanie funkcjonowania systemu na czas przerwy w dostawie energii (ochrona przed utratą danych – dotyczy całego systemu).

Dzięki monitoringowi energii otrzymujemy szczegółową informację o rzeczywistej wielkości oraz charakterystyce zużycia energii przez poszczególne odbiorniki / grupy odbiorników (w zależności od szczegółowości ich opomiarowania). Bez monitoringu znana jest jedynie pochodząca z faktur informacja o zużyciu sumarycznym za dany okres, w przypadku energii i gazu również o poborze szczytowym. Jednak dalej nie wiadomo, co tak naprawdę się z tą energią dzieje i ile energii jest tracone w wyniku usterek i zwykłych zaniedbań.

Podstawowe zalety wdrożenia systemu monitoringu:

 • dokładne dane dla planowania, rozliczania i kontroli kosztów energii w obiekcie,
 • dane wyjściowe dla projektów obniżenia zużycia energii oraz obniżenia mocy zamówionej,
 • rzetelna ocena efektów wprowadzonych usprawnień,
 • ocena racjonalności sposobu wykorzystania energii (w sensie czasu i obciążenia),
 • możliwość szybkiej identyfikacji wszelkich awarii oraz zaniedbań eksploatacyjnych,
 • możliwość wykrycia ponadnormatywnego poboru energii,
 • zwiększenie świadomości użytkowników energii.

W Wielkiej Brytanii wśród 1000 pierwszych przedsiębiorstw, które zastosowały system M&T (Monitoring & Targeting) koszty energii zmniejszyły się w granicach 5 - 25 % przy niewielkich nakładach finansowych. Uzasadniony z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa koszt wprowadzenia systemu monitoringu ocenia się na około 5 - 10 % rocznych kosztów energii, czyli prosty okres zwrotu nakładów wynosi 1 - 2 lata (przy dolnej granicy opłacalności). Oszczędności energii były głównie wynikiem usprawnienia obsługi procesów i urządzeń oraz ich lepszego wykorzystania, szkolenia obsługi itp. Ponadto, systematyczna analiza zużycia energii w ramach M&T prowadziła do poprawy jakości produkcji oraz zmniejszenia kosztów remontów i obsługi.

Bezpośrednio po wprowadzeniu systemu monitoringu energii wychwycenie wszelkich nieprawidłowości i możliwości optymalizacji zużycia energii wyłącznie poprzez działania organizacyjne lub niskonakładowe wymaga pewnego zaangażowania. Proces ten może być realizowany przez użytkownika obiektu, firmę zewnętrzną lub wspólnie (najkorzystniej - skojarzenie doświadczenia i fachowości ze znajomością obiektu, instalacji i sposobu jego eksploatacji). Po pierwszym etapie eksploatacji systemu możliwe jest już zaprogramowanie „inteligentnych” alarmów, które sygnalizować będą stany ponadnormatywnego zużycia energii w stosunku do typowych charakterystyk zużycia.

If you can’t measure it, you can’t manage it! – Jeśli nie możesz tego zmierzyć, nie możesz tym zarządzać!

--> Powrót do Czytelnii...

Szukaj w serwisie:
Copyright © 2002-2018 VERT Energy Consulting
All Rights Reserved.