Strona główna
Doradztwo energetyczne, oszczędność energii, energia odnawialna

Audyt energetyczny - Ustawa TERMO

Ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego Fundusz Termomodernizacji. Podstawowym celem tego Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjnej przy pomocy kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. Pomoc ta zwana "premią termomodernizacyjną" stanowi źródło spłaty części zaciągniętego kredytu na wskazane przedsięwzięcia. W ramach obsługi Funduszu Bank Gospodarstwa Krajowego podejmuje decyzje o przyznaniu premii termomodernizacyjnej oraz - po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia - przekazuje przyznaną premię do banku kredytującego na spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora.

Ze względu na rozszerzenie wsparcia na budynki oddane do użytkowania do 1961 roku ("premia remontowa") oraz na budynki z lokalami kwaterunkowymi ("premia kompensacyjna"), pierwotnie obowiązująca ustawa została zastąpiona Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Co to jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne?

Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest:

 1. Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych:
  • w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy - co najmniej o 10 %,
  • w budynkach, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego - co najmniej o 15 %,
  • w pozostałych budynkach - co najmniej o 25 %,
 2. Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła (o mocy nominalnej do 11,6 MW), jeżeli budynki wymienione w pkt. 1, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczedności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków - co najmniej o 25 %,
 3. Wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w pkt. 1 - co najmniej o 20 %,
 4. Całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Jaka jest wysokość premii termomodernizacyjnej?

Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20 % wykorzystanej kwoty kredytu zaciągnietego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, z zastrzeżeniem że nie może ona wynosić więcej niż:

 • 16 % kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • dwukrotności przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Premia termomodernizacyjna przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne z własnych środków, jak również realizujący przedsięwzięcie ze środków Unii Europejskiej.

Kto może się ubiegać o premię termomodernizacyjną?

O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy, z wyjątkiem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych:

 • budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych,
 • budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 • lokalnej sieci ciepłowniczej,
 • lokalnego źródła ciepła,
 • budynków zbiorowego zamieszkania, przez które rozumie się: dom opieki społecznej, hotel robotniczy, internat i bursę szkolną, dom studencki, dom dziecka, dom emeryta i rencisty, dom dla bezdomnych oraz budynki o podobnym przeznaczeniu, w tym plebanie, domy zakonne i klasztory,

realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne na podstawie zweryfikowanego audytu energetycznego. Z premii mogą korzystać wszyscy inwestorzy bez względu na status prawny, a więc np.:

 • osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego),
 • gminy,
 • osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych,
 • wspólnoty mieszkaniowe.

Gdzie można się ubiegać o premię termomodernizacyjną?

Premię termomodernizacyjną przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego. Wniosek o przyznanie premii należy składać wraz z wnioskiem kredytowym w banku, w którym inwestor ubiega się o kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Formularz wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej można otrzymać w banku, w którym inwestor złoży wniosek kredytowy. Kredyty na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych z premią termomodernizacyjną są udzielane przez banki, które podpisały umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Jakie są warunki ubiegania się o premię termomodernizacyjną?

Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu energetycznego. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym. Decyzję o udzieleniu kredytu bank kredytujący podejmuje zgodnie z własnymi procedurami oceniając zdolność kredytową wnioskodawcy oraz ustanawiając wymagane zabezpieczenie spłaty kredytu.

Co to jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii. Audyt jest podstawą do uzyskania prawa do premii termomodernizacyjnej, stanowi także założenia do projektu budowlanego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia.

Audyt energetyczny powinien zawierać w szczególności:

 1. Dane identyfikacyjne budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej oraz ich właściciela.
 2. Ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej.
 3. Opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
 4. Wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Szczegółowy zakres i formę audytu energetycznego określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r.

Jaki jest tryb przyznawania premii termomodernizacyjnej?

Po zawarciu warunkowej umowy kredytu bank udzielający kredytu przesyła do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek inwestora o przyznanie premii termomodernizacyjnej wraz z audytem energetycznym. Bank Gospodarstwa Krajowego w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania wniosku:

 • dokonuje weryfikacji audytu energetycznego albo zleca wykonanie takiej weryfikacji innym podmiotom,
 • sprawdza, czy zostały spełnione inne warunki do przyznania premii termomodernizacyjnej.

W przypadku negatywnej weryfikacji audytu energetycznego Bank Gospodarstwa Krajowego zawiadamia inwestora i bank kredytujący. Zawiadomienie takie jest równoznaczne z odmową przyznania premii termomodernizacyjnej. W przypadku pozytywnej weryfikacji audytu energetycznego oraz stwierdzenia, że zostały spełnione warunki kredytowania określające prawo do przyznania premii, Bank Gospodarstwa Krajowego zawiadamia inwestora i bank kredytujący o przyznaniu premii termomodernizacyjnej i jej wysokości. Bank kredytujący, po otrzymaniu decyzji Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznaniu premii termomodernizacyjnej, uruchamia kredyt zgodnie z warunkami określonymi w umowie kredytowej.

Kiedy Bank Gospodarstwa Krajowego wypłaca premię termomodernizacyjną?

Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje premię termomodernizacyjną bankowi kredytującemu po otrzymaniu od niego zawiadomienia, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostało zrealizowane zgodnie z projektem budowlanym (sporządzonym zgodnie z audytem energetycznym, co zostało potwierdzone oświadczeniem projektanta), co jest potwierdzone oświadczeniem inspektora nadzoru budowlanego oraz w terminie określonym w umowie kredytu.

Przekazanie premii termomodernizacyjnej następuje w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia o spełnieniu warunków do wypłaty premii. Bank kredytujący zalicza premię termomodernizacyjną przekazaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego na poczet spłaty kredytu wykorzystanego przez inwestora.

AKTY PRAWNE związane z zagadnieniem znajdują się na stronie Do pobrania.

--> Powrót do Czytelnii...

Szukaj w serwisie:
Copyright © 2002-2018 VERT Energy Consulting
All Rights Reserved.