Strona główna
Doradztwo energetyczne, oszczędność energii, energia odnawialna

Rodzaje studiów fazy przedinwestycyjnej

Działająca pod auspicjami ONZ organizacja UNIDO (United Nations Industrial Development Organization - Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego) zainicjowała w latach siedemdziesiątych standaryzację analiz poprzedzających podejmowanie decyzji inwestycyjnych, ogólnie określanych jako feasibility study. Do dnia dzisiejszego pierwotne propozycje i ustalenia doczekały się szeregu udoskonaleń i są dziś ogólnie znanym i akceptowanym standardem studiów fazy przeddecyzyjnej. Studia te poprzedzają więc podejmowanie konkretnych decyzji inwestycyjnych. W ramach tego standardu wyróżnić można następujące główne typy opracowań:

Opportunity study (studium analiz możliwości, studium celowości):
jest to pierwsze studium wykonywane po ustaleniu wizji projektu inwestycyjnego, może być w zależności od stopnia swojej szczegółowości opracowaniem jedno lub dwuetapowym. Raport końcowy tego studium powinien wstępnie identyfikować ilościowo i jakościowo pomysł projektu inwestycyjnego oraz zawierać projekt decyzji co do celowości kontynuowania dalszych prac studialnych, albo proponować zaniechanie (bądź odroczenie) dalszych prac nad uprzednim pomysłem.
Pre-feasibility study (studium analiz możliwych wariantów):
jest to kolejne studium, wykonywane przy pomysłach inwestycyjnych o podwyższonym stopniu komplikacji bądź o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym. Obejmuje ono weryfikację możliwych wariantów realizacji pomysłu projektu zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. Raport końcowy tego stadium projektowania powinien ściśle identyfikować pomysł projektu inwestycyjnego oraz zawierać szereg szczegółowych decyzji kierunkowych. Raport kończy się projektem kolejnej decyzji co do celowości podjęcia dalszych prac projektowych i przygotowawczych.
Feasibility study (studium wykonalności, studium ostatecznej wersji projektu inwestycyjnego):
stanowi ono ten etap projektowania inwestycji, w którym uszczegóławiane są te elementy dokumentacji inwestycji, które prowadzą z jednej strony do jak najszybszego jej rozpoczęcia, z drugiej zaś do zminimalizowania ryzyka podjęcia niewłaściwej czy błędnej ostatecznej decyzji. Etap ten częściowo odpowiada tradycyjnie opracowywanym Założeniom Techniczno - Ekonomicznym. Będą się tu znajdować ponadto konkretne założenia i wytyczne prowadzące do optymalizacji inwestycji na potrzeby opracowywanych w przyszłości projektów technicznych.
Studium to kończy się jedną z czterech możliwych decyzji:
 • realizować inwestycję zgodnie z przedłożoną dokumentacją (SUKCES)
 • dokonać określonych poprawek lub uzupełnień (POWRÓT)
 • odroczyć realizację do czasu zmiany pewnych warunków bądź ograniczeń, albo do zakończenia pewnych badań lub doświadczeń (OCZEKIWANIE)
 • zaniechać jakichkolwiek dalszych prac (ZANIECHANIE)

Zgodnie z UNIDO odnośne raporty powinny składać się z jedenastu następujących rozdziałów, różniących się stopniem ich wnikliwości, w zależności od etapu studiów, których dotyczą:

 1. Podsumowanie i wnioski.
 2. Geneza i istota projektu.
 3. Analiza rynku i strategia marketingowa.
 4. Surowce i materiały.
 5. Lokalizacja, siedziba projektu i aspekty ekologiczne.
 6. Aspekty techniczne i technologiczne.
 7. Organizacja i koszty pośrednie.
 8. Zatrudnienie.
 9. Plan realizacyjny i finansowanie.
 10. Ocena sprawności finansowej i rentowności.
 11. Analiza makroekonomicznej opłacalności.

Jak z powyższego widać układ raportu nie odpowiada w pełni budowlanym projektom inwestycyjnym i stąd każdorazowo zachodzi potrzeba adaptacji ujęcia UNIDO do specyfiki podejmowanego projektu, głównie w zakresie opportunity study, gdzie dopuszcza się dość dużą swobodę, przy pełnym respektowaniu woli inicjatora wizji. Szczegółowy zakres poszczególnych studiów opracowywania przeddecyzyjnej dokumentacji, na wstępie dotyczącej pomysłu projektu inwestycyjnego, a na koniec jego projektu inwestycyjnego, zależy od rodzaju i stopnia komplikacji podejmowanej inwestycji.

Opracowanie własne na podstawie:
Kierowanie budową i projektem budowlanym. Poradnik dla inżynierów i menedżerów budowlanych. Wydawnictwo Informacji Zawodowej WEKA Sp. z o.o., Warszawa 2002

--> Powrót do Czytelnii...
Szukaj w serwisie:
Copyright © 2002-2018 VERT Energy Consulting
All Rights Reserved.