Strona główna
Doradztwo energetyczne, oszczędność energii, energia odnawialna

Oferujemy Państwu przeprowadzenie kompleksowych analiz projektów inwestycyjnych pod kątem możliwości obniżenia zużycia energii oraz kosztów jej zakupu na etapie późniejszej eksploatacji inwestycji.


Analizy projektów inwestycyjnych

Aktualna praktyka opracowywania projektów technicznych jest taka, że w przypadku braku określenia przez inwestora szczegółowych wymagań w danych obszarach, stosuje się rozwiązania standardowe, w sposób minimalny spełniające obowiązujące przepisy. Na pierwszy rzut oka jest to zachowanie zrozumiałe, bowiem każde rozwiązanie ponadstandardowe podwyższa koszt inwestycyjny. Jednak w przypadku zużycia mediów każde rozwiązanie techniczne skutkuje określonym poziomem przyszłych kosztów eksploatacyjnych. Patrząc z punktu widzenia całkowitych kosztów projektu, a więc sumy kosztów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacyjnych w określonym horyzoncie czasowym, bardzo często okazuje się, że bardziej opłacalne jest zastosowanie rozwiązań  innych niż standardowe. Wymaga to jednak przeprowadzenia analizy opłacalności, co rzadko kiedy wykonywane jest przez biuro projektowe, znowu w ramach obniżania kosztów.

Zmiana rozwiązania na etapie opracowywania projektu budowlanego lub technologicznego najczęściej nie wymaga żadnego dodatkowego kosztu. Koszt ten pojawia się dopiero na etapie realizacji inwestycji, zazwyczaj w postaci zakupu innych elementów instalacji. W przypadku robocizny (koszty montażu), również mogą one wzrosnąć, ale często zakres robót nie ulega powiększeniu i koszty te pozostają na niezmienionym poziomie. Jednym słowem stosując lepsze rozwiązanie powiększamy koszty inwestycyjne, ale tylko w zakresie różnicy w cenie pomiedzy rozwiązaniem lepszym a standardowym.

Z drugiej strony w przypadku dokonywania zmian w późniejszym okresie, a więc na etapie modernizacji funkcjonującej instalacji, konieczne jest: sporządzenie projektu technicznego, demontaż fragmentu istniejącej instalacji, usunięcie wymienianych elementów (zazwyczaj nadal sprawnych) i montaż nowych urządzeń. Zatem jest to zakres kosztowy wielokrotnie przewyższający koszt wprowadzenia zmian przy budowie nowej instalacji, nie mówiąc o wystepujących często dodatkowych utrudnieniach wynikających z zatrzymania instalacji lub realizacji prac w funkcjonującym obiekcie.

Bardzo wiele wykonanych analiz techniczno-ekonomicznych wskazuje, że wprowadzenie pewnych zmian na etapie funkcjonującej instalacji jest nieopłacalne, podczas gdy wprowadzenie tych zmian w momencie budowy tej instalacji byłoby zdecydowanie opłacalne.

Często spotykanym problemem projektów inwestycyjnych jest nie tylko kwestia samych rozwiązań technicznych, ale również kwestii bardziej podstawowych, jak wybór nośnika energii. Zazwyczaj decyzja o wybranym nośniku energii podejmowana jest arbitralnie na podstawie przesłanek natury ogólnej. Problem ten jednak jest szczególnie istotny w przypadku instalacji technologicznych, które posiadają specyficzny charakter poboru energii, co rzutuje na całkowite koszty jej zakupu.

Kolejnym istotnym elementem związanym z realizacją projektów inwestycyjnych, o którym należy tutaj wspomnieć, jest często brak analizy możliwych powiązań w zakresie nośników energii pomiędzy instalacją nową a instalacjami istnejącymi. W procesach technologicznych często występują rozmaite strumienie ciepła odpadowego, możliwe do zagospodarowania. Zdarza się, że w wyniku wprowadzenia niewielkich modyfikacji można wykorzystać ciepło odpadowe z istniejącej instalacji do częściowego zasilania instalacji nowoprojektowanej lub odwrotnie, ciepło odpadowe z nowej instalacji można wykorzystać do wspomagania zasilania instalacji istniejącej. Praktyka pokazuje, że takie możliwości są zazwyczaj odkrywane dopiero po realizacji inwestycji, wtedy gdy koszty modernizacji są juz znacznie wyższe.

Szukaj w serwisie:
Copyright © 2002-2018 VERT Energy Consulting
All Rights Reserved.