Strona główna
Doradztwo energetyczne, oszczędność energii, energia odnawialna

Doradztwo i szkolenia dla poprawy efektywności energetycznej

WITAMY!

Witamy na stronie firmy VERT Energy Consulting, specjalizującej się w doradztwie energetycznym.

Oferujemy kompleksowe usługi doradcze, mające na celu poprawę efektywności energetycznej:

  • audyty energetyczne budynków, źródeł energii, instalacji przesyłowych, instalacji technologicznych,
  • audyty efektywności energetycznej,
  • analizy w zakresie wykorzystania odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii (pompy ciepła, kogeneracja - CHP, trigeneracja, ciepło odpadowe),
  • optymalizacja kwestii zakupowych związanych z mediami energetycznymi,
  • optymalizacja projektów inwestycyjnych (budowlanych i technologicznych) pod kątem przyszłego zużycia energii,
  • szkolenia związane z oszczędnością energii dla kadry technicznej oraz pracowników,
  • wsparcie dla służb technicznych zakładów w zakresie analizy, przygotowania, realizacji oraz finansowania projektów efektywności energetycznej.

Zapraszamy do lektury poszczególnych stron, gdzie znajdą Państwo szersze informacje o świadczonych usługach, nasze referencje oraz sporo przydatnych informacji branżowych.

Zapraszam do współpracy!
Michał Skrzypczak, właściciel


AKTUALNOŚCI:

2019.01.25. Dziś wchodzi w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Z końcem 2018 r. wygasły przepisy dotyczące dotychczasowych mechanizmów wsparcia kogeneracji, tj. żółtych i czerwonych certyfikatów. Od teraz przedsiębiorcy dostawać będą premie (gwarantowane, kogeneracyjne) proporcjonalne do ilości wytworzonej energii elektrycznej. W tym celu, w zależności od wielkości zainstalowanej mocy elektrycznej (do 1 MW, 1 - 50 MW oraz powyżej 50 MW) będzie należało spełnić różne wymagania, dotyczące ilości ciepła oraz energii elektrycznej oddawanych do sieci zewnętrznych oraz udziału w aukcji.

W ciągu trzech miesięcy, tj. do 25 kwietnia, mają ukazać się przepisy wykonawcze do ustawy, w tym określające wartość premii gwarantowanej, stanowiącej m.in. dopłatę do energii wytworzonej w jednostkach małej kogeneracji (do 1 MWel). Ponadto oczekujemy na zatwierdzenie dopuszczalności pomocy publicznej określonej w ustawie przez Komisję Europejską - dopiero po notyfikacji URE rozpocznie przyznawanie poszczególnych rodzajów premii.

Po podaniu wartości premii gwarantowanej na pewno na naszej stronie pojawi sie ogólna analiza opłacalności realizacji projektów kogeneracyjnych w nowych warunkach wsparcia.

Treść ustawy (w miejsce dotychczasowego projektu) publikujemy w dziale Do pobrania.

2018.11.27. Ministerstwo Energii skierowało do Sejmu RP projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Jest już ostateczna wersja projektu ustawy o promowaniu energii z wysokosprawnej kogeneracji. W trakcie ostatnich prac do projektu nie wniesiono już żadnych kluczowych zmian. Energetyka przemysłowa (wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła na własne potrzeby) pozostała ograniczona do 1 MW zainstalowanej mocy elektrycznej. Biorąc pod uwagę planowany termin wejścia w życie ustawy, również w Sejmie nie należy spodziewać się wprowadzenia istotnych zmian w treści ustawy. Całą treść projektu ustawy przesłaną do Sejmu wraz z dokumentami towarzyszącymi publikujemy w dziale Do pobrania.

Kluczową informacją dla przedsiębiorców jest przyszła wartość premii gwarantowanej. Informacja ta, obowiązująca na lata 2019 - 2020, zostanie ogłoszona w Rozporządzeniu Ministra Energii w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ustawy. Zgodnie z przeprowadzonymi analizami przez Ministerstwo Energii w trakcie prac nad ustawą, premia gwarantowana dla małej kogeneracji gazowej ma być na poziomie porównywalnym z obecną wartością "żółtych certyfikatów", co dobrze wróży rozwojowi tego segmentu rynku.

2018.10.16. Ministerstwo Energii opublikowało najnowszą wersję (po konsultacjach społecznych) projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Po blisko półrocznej pracy Ministerstwo Energii opublikowało nowy projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Przeanalizowaliśmy propozycje uregulowań prawnych ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych po konsultacjach społecznych. Omówienie tych zmian przedstawiliśmy w zaktualizowanym artykule w czytelni: Projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Pomimo zbliżającego się szybkimi krokami końca roku, Ministerstwo nadal zamierza doprowadzić do wprowadzenia ustawy z dniem 01.01.2019 (!), ponieważ z końcem bieżącego roku - i to również się nie zmieniło - wygasa obecny system wsparcia w postaci świadectw pochodzenia energii z wysokosprawnej kogeneracji (tzw. żółte, czerwone i fioletowe certyfikaty). Biorąc pod uwagę dotychczasowe temp prac, jest to duże wyzwanie. Ponadto, nawet po wejściu ustawy w życie, wdrożenie nowych instrumentów wsparcia w postaci premii gwarantowanej, premii kogeneracyjnej oraz premii indywidualnej, nastąpi dopiero po notyfikacji ustawy przez Komisję Europejską w zakresie dopuszczalności tych form pomocy publicznej.

2018.05.15. Ministerstwo Energii opublikowało stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostały stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

W ramach konsultacji do Ministra Energii zgłoszono 35 stanowisk od różnych instytucji, wśród których znajdują się zarówno czołowi gracze na rynku energetycznym (koncerny energetyczne, PSE, ORLEN, PGNiG), jak i stowarzyszenia branżowe, przemysłowi wytwórcy energii oraz osoby fizyczne. Ze względu na ilość tych stanowisk oraz konieczność przeanalizowania i odniesienia się autorów ustawy do każdego z nich, należy spodziewać się, że kolejna wersja projektu ustawy z ewentualnymi poprawkami pojawi się nie wcześniej niż na początku II półrocza.

2018.04.05. Ministerstwo Energii opublikowało projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji oraz BIP Ministerstwa Energii opublikowany został projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wraz uzasadnieniem do projektu oraz oceną skutków regulacji. Do dnia 20 kwietnia br. można nadsyłać uwagi do projektu ustawy, znajdującego się obecnie w fazie konsultacji publicznych.

W związku z przedstawionym projektem ustawy i zaproponowanymi w nim regulacjami, które będą odmienne od obowiązującego do końca 2018 r. systemu wsparcia poprzez świadectwa pochodzenia energii z kogeneracji (tzw. żółte, czerwone i fioletowe certyfikaty), w dziale Czytelnia przedstawiamy artykuł nt. nowych propozycji uregulowań prawnych: Projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

2017.10.01. URE zakończyło przyjmowanie wniosków o wydanie świadectw efektywności energetycznej dla projektów zrealizowanych.

Z dniem dzisiejszym do URE można składać wnioski o wydanie świadectw efektywności energetycznej (tzw. Białych Certyfikatów) wyłącznie dla projektów planowanych. Zgodnie z obowiązującą od 2016 r. nową ustawą o efektywności energetycznej jest to obecnie jedyna metoda ich pozyskania. Kluczowa kwestia o której należy pamiętać, to że wniosek do URE (wraz z audytem efektywności energetycznej) musi wpłynąć przed formalnym i faktycznym rozpoczęciem procesu inwestycyjnego.

2017.07.21. V przetarg URE na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej rozstrzygnięty!

W dniu wczorajszym Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa URE rozstrzygnęła przetarg ogłoszony w dniu 21.09.2016. Do przetargu złożono łącznie 2.425 ofert, z czego w przetargu wybrano 2.065 ofert, w ramach których wnioskodawcy ubiegali się o wydanie świadectw efektywności energetycznej o łącznej wartości 806.743 toe.

Miło nam poinformować, że wszystkie opracowane przez naszą firmę audyty do wniosków o wydanie świadectw o łącznej wartości 900 toe zostały wybrane w przetargu. Dzięki temu nasi Klienci uzyskają dodatkowy przychód o wartości do 1,35 mln zł (licząc zgodnie z wartością opłaty zastępczej).

Więcej informacji o wynikach przetargu znajduje się na stronie URE, natomiast protokół z przetargu wraz z wykazem ofert wybranych, niewybranych i odrzuconych znajduje się na stronie BIP URE.

2017.04.01. Ostatnia szansa na Białe Certyfikaty dla projektów zakończonych.

Tylko do 30 września 2017 r., czyli jeszcze przez sześć miesięcy, można składać do Prezesa URE wnioski o przyznanie świadectw efektywności energetycznej dla projektów zakończonych w okresie 01.01.2014 - 30.09.2016. Popularnie zwane Białe Certyfikaty są formą pomocy publicznej, przyznawanej z tytułu realizacji projektów efektywności energetycznej. Więcej na ten temat w artykułach na stronie Czytelnia.

Oczywiście, cały czas obowiązuje i będzie obowiązywał podstawowy tryb ubiegania się o Białe Certyfikaty, jakim jest składanie wniosków dla projektów planowanych (nierozpoczętych).

2017.01.01. Nowe wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynków.

Od 1 stycznia 2017 r. po raz kolejny zaostrzone zostały przepisy dotyczące ochrony cieplnej budynków i zużycia energii w budynkach, które zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dział X Oszczędność energii i izolacyjność cieplna. Przykładowo, maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła U dla ścian ograniczono z 0,25 do 0,23 W/m2K, dla dachów/stropodachów z 0,20 do 0,18 W/m2K, dla okien z 1,3 do 1,1 W/m2K. Dodatkowo rozporządzenie podaje wartości, które będą obowiązywać od 2019 r. i 2021 r.

Z wszystkimi zmianami można zapoznać się z lektury rozporządzenia, które zamieszczono na stronie Do pobrania.

Szukaj w serwisie:
Copyright © 2002-2018 VERT Energy Consulting
All Rights Reserved.